FAQ

Krijg hier antwoord op je vragen!
IK WIL TRAININGEN ORGANISEREN. WAT ZIJN DE TE VOLGEN STAPPEN?
Het lastenboek en het beschrijvingsformulier kunnen worden gedownload op onze website www.iaeiea.be en moeten worden ingevuld en opgestuurd naar het secretariaat op "formation-opleiding@iaeiea.be".
WAT IS DE INHOUD VAN DE OPLEIDINGEN DIE WETTELIJK VERPLICHT ZIJN IN HET KADER VAN PERMANENTE EDUCATIE?
Elke inhoud die de werkwijze of deskundigheid verbetert, wordt in aanmerking genomen.
WORDEN OPLEIDINGEN DIE GEEN ZUIVER TECHNISCHE OPLEIDINGEN ZIJN, BESCHOUWD IN HET KADER VAN DE WETTELIJKE VERPLICHTING TOT PERMANENTE VORMING?
Niet-technische opleidingen zijn toelaatbaar indien zij een toegevoegde waarde hebben voor het beroep, maar alleen na validering door de bevoegde kamer.
KUNNEN OPLEIDINGSUREN WORDEN TOEGEKEND VOOR DEELNAME AAN BEDRIJFSBEZOEKEN, EVENEMENTEN OF CONFERENTIES?
Ja, dit is mogelijk, mits zij door de bevoegde Kamer zijn gevalideerd; een bezoek aan een bedrijf kan inderdaad leerzaam zijn wanneer het het produktieproces behandelt. Zo leveren de technici van het bedrijf een educatieve bijdrage. Deze bezoeken gaan gepaard met vragen en antwoorden tijdens en na het bezoek. Het is echter duidelijk dat de bevoegde kamer erop zal toezien dat alleen het passende aantal uren in aanmerking wordt genomen.
KAN EEN CURSUS MET TERUGWERKENDE KRACHT WORDEN GEVALIDEERD?
Nee, alleen vooraf gevalideerde cursussen komen in aanmerking.
GEEFT HET MEERMAALS VOLGEN VAN DEZELFDE CURSUS RECHT OP DE UREN DIE VOLGENS DE WETTELIJKE VERPLICHTING VOOR PERMANENTE EDUCATIE IN AANMERKING KOMEN?
De uren verkregen bij herhaling van dezelfde cursus zijn niet geldig. Het is niet toegestaan dezelfde cursus steeds opnieuw te volgen om de vereiste uren te behalen.
WANNEER BEGINT DE EERSTE PERIODE VAN DRIE (3) JAAR?
De eerste periode van drie jaar gaat in in februari 2016 (datum van de Algemene Vergadering). Voor het jaar 2015 wordt, gezien de late publicatie van de gedragscode en de uitvoering van opleidingen, rekening gehouden met minimaal 4 opleidingsuren. Het teveel aan opleidingsuren van 2015 kan worden overgeheveld naar 2016. In 2019 zullen dus 49 opleidingsuren moeten worden ingevuld.
MOETEN DE DEELNAMEREGISTERS VAN DE OPLEIDING WORDEN INGEVULD EN ONDERTEKEND? ZO JA, DOOR WIE?
Een presentielijst moet aan het begin en het einde van de bijscholingscursus door de deskundige worden ondertekend en moet worden bijgehouden door de opleider of de organisator, die deze aan het Instituut overhandigt.
WELKE GEGEVENS MOETEN OP HET DEELNAMECERTIFICAAT WORDEN VERMELD?
De titel van de cursus, het IAE-validatienummer, de naam van de trainer, het IAE-nummer van de expert en het aantal gevalideerde uren.
KUNNEN OVERTOLLIGE OPLEIDINGSUREN WORDEN OVERGEDRAGEN NAAR DE VOLGENDE PERIODE VAN DRIE JAAR?
Nee, de wet bepaalt duidelijk een minimum van 45 uur over een hernieuwbare periode van 3 jaar met een minimum van 10 uur per jaar.
IS HET NODIG OM NA ELKE OPLEIDING EEN AANWEZIGHEIDSCERTIFICAAT AF TE GEVEN?
Ja, de deskundige die de opleiding heeft voltooid, zorgt ervoor dat hij zijn certificaat ontvangt. Hij kan het ter plaatse ontvangen, per e-mail, per post of anderszins.
WAT GEBEURT ER ALS IEMAND TE LAAT KOMT VOOR BIJSCHOLING OF DE CURSUS TE VROEG VERLAAT?
Indien de deskundige te laat komt voor de opleiding kan de opleider in overleg met de bevoegde Kamer het aantal uren van de voortgezette opleiding verminderen. Daarom moet hij voor en na de cursus de presentielijst ondertekenen.
WAT GEBEURT ER ALS DE PERSOON HET VEREISTE AANTAL OPLEIDINGSUREN NIET BINNEN DE PERIODE VAN 1 EN/OF 3 JAAR VOLTOOIT?
De betrokken kamer draagt de zaak over aan de tuchtcommissie, die passende maatregelen neemt.
WORDEN IN HET BUITENLAND GEGEVEN OPLEIDINGEN OOK IN AANMERKING GENOMEN VOOR DE WETTELIJKE BIJ- EN NASCHOLINGSVERPLICHTING?
Ja, maar alleen door het Instituut erkende opleidingen komen in aanmerking. Uiteraard valideert het Instituut alleen opleidingen waarvoor het over voldoende betrouwbare informatie beschikt.
MET WIE MOET IK CONTACT OPNEMEN OM EEN ACCREDITATIE VOOR EEN OPLEIDING TE VERKRIJGEN?
Het Instituut, dat het verzoek aan zijn bevoegde kamer zal voorleggen.